Меню

Авторство гимна свете тихийСвете Тихий

Све́те Ти́хий (греч. Φῶς Ἱλαρόν ) – неиз­ме­ня­е­мое пес­но­пе­ние вечерни, про­слав­ля­ю­щее Спа­си­теля Гос­пода Иисуса Христа, явив­шего чело­ве­че­ству Тихий Свет Боже­ствен­ной Славы Своего Небес­ного Отца. По Уставу этот текст должно не петь, а должен читать пред­сто­я­тель.

Гре­че­ский текст: Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἐσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν. Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς· διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει.

Цер­ков­но­сла­вян­ский текст: «Свете Тихий святыя Славы Без­смерт­наго Отца Небес­наго, Свя­таго Бла­жен­наго, Иисусе Христе, при­шедше на запад солнца, видевше свет вечер­ний, поем Отца, Сына и Свя­таго Духа Бога. Достоин еси во вся вре­мена пет быти гласы пре­по­доб­ными, Сыне Божий, живот даяй, темже мир Тя славит».

Пере­вод: Свет отрад­ный святой славы бес­смерт­ного Отца Небес­ного, свя­того, бла­жен­ного – Иисусе Христе! Придя к закату солнца, увидев свет вечер­ний, вос­пе­ваем Отца, Сына и Свя­того Духа, Бога. Достойно Тебя во все вре­мена вос­пе­вать голо­сами счаст­ли­выми, Сын Божий, дающий жизнь, – потому мiр Тебя славит.

Свя­ти­тель Васи­лий Вели­кий († 379) упо­ми­нает об этой песне в своей книге «О Святом Духе к Амфи­ло­хию» (глава 29): Отцам нашим забла­го­рас­су­ди­лось не в мол­ча­нии при­ни­мать бла­го­дать вечер­него света, но при явле­нии его немед­ленно бла­го­да­рить. И не можем ска­зать, кто винов­ник сих рече­ний све­тиль­нич­ного бла­го­да­ре­ния, по край­ней мере народ воз­гла­шает древ­нюю песнь, и никто не при­зна­вал нече­ству­ю­щими тех, кото­рые про­из­но­сят: «хвалим Отца и Сына и Свя­таго Духа Божия» . А если кому известна и песнь Афи­но­гена, кото­рую он вместо предо­хра­ни­тель­ного вра­чев­ства оста­вил уче­ни­кам своим, когда сам поспе­шал уже ко все­со­жже­нию; то он знает, какое мнение о Духе имели муче­ники.

«За сти­хи­рами на Гос­поди воз­звах как бы в каче­стве заклю­чи­тель­ной сти­хиры сле­дует песнь «Свете Тихий», назван­ная в греч. Часо­слове «Све­тиль­нич­ное (έπιλύχνιος) бла­го­да­ре­ние» и соеди­ня­ю­щая с про­сто­тою древ­не­хри­сти­ан­скую глу­бину и силу чув­ства. Песнь заклю­чает в себе вызы­ва­е­мое появ­ле­нием вечер­него света и бла­го­дар­но­стью за дожи­тие до него про­слав­ле­ние чрез Христа Св. Троицы и Его Самого. Она рас­па­да­ется на три до того само­сто­я­тель­ные части, что их можно рас­смат­ри­вать как три отдель­ные песни.

  1. Свете тихий (Φως ίλαρόν по-гре­че­ски может быть и име­ни­тель­ный ска­зу­е­мого: Ты, Христе, свет; «Тихий» ввиду вечера) святыя славы (нестер­пи­мой для нас греш­ных) Без­смерт­наго (в про­ти­во­по­лож­ность закату сол­неч­ному и исто­ща­нию Христа в крест­ной смерти) Отца Небес­наго (откуда и види­мый свет) Свя­таго, Бла­жен­наго (два глав­ные друг с другом свя­зан­ные свой­ства жизни Божией), Иисусе Христе (Хри­стос как Сын чело­ве­че­ский).
  2. При­шедше на запад солнца (доживши до заката), Видевше свет вечер­ний, поем, ύμνοΰμεν (в бла­го­дар­ность за это) Отца, Сына и Свя­таго Духа Бога. (Тро­ич­ная песнь, за кото­рой поем уже «песнь Христу как Богу»).
  3. Достоин еси во вся вре­мена (не только вече­ром) пет быти гласы пре­по­доб­ными (более наших под­хо­дя­щими; греч. αίσίαις, бла­жен­ными), Сыне Божий, живот даяй; темже (бла­го­дар­ный) мир Тя славит (в нек. ркп. εορτάζει – празд­нует Тебе). Таким обра­зом, песнь про­дол­жает мысли Бого­ро­дична (дог­ма­тика) и сло­вами изоб­ра­жает без­глас­ные дей­ствия входа.

Свете Тихий, наряду с вели­ким сла­во­сло­вием и Спо­доби Гос­поди, – древ­ней­шая хри­сти­ан­ская песнь. Она при­во­дится в Алек­сан­дрий­ском кодексе Библии V в. Это типич­ная Хри­сто­ло­гия II — III веков. О древ­но­сти ее сви­де­тель­ствует и то, что она поте­ряла имя автора. … Для Свете Тихий назы­вают двух авто­ров: нынеш­ний гре­че­ский Часо­слов над­пи­сы­вает эту песнь: «тво­ре­ние древ­нее (намек на древ­нюю ано­ним­ность) или, как неко­то­рые гово­рят, Афи­но­гена муче­ника» (еп. Сева­стий­ского в Арме­нии – 311 г. или другой), причем дела­ется ссылка (в при­ме­ча­нии): «Васи­лий Вел. 29 гл. о Духе Святом».
Михаил Ска­бал­ла­но­вич

Источник

Свете тихий

«Свете Тихий» музыка А.А.Архангельского. Архангельский Александр Андреевич (1846 – 1924) – русский хоровой дирижер, композитор, педагог, общественный деятель, заслуженный артист РСФР. Был регентом в Пензе, затем в Петербурге. С 1872 года состоял в Петербургской певческой капелле. Преподавал пение в Александровском лицее. Организовал в 1880 году в Петербурге смешанный хор, обладавший обширным репертуаром (обработки народных песен, хоровая классика, сочинения современных композиторов) и высокой музыкальной культурой. В практике церковного пения Архангельский сделал нововведения, заменив в церковных хорах детские голоса мальчиков на женские голоса. В области русской духовной музыки Архангельский возбудил интерес в обществе и музыкальном мире к русской песне, он переложил для хора много песен. Написал две оригинальные Литургии и Всенощную, а так же около 80 духовных сочинений.

Текст молитвы:

Читайте также:  Клавдия вернулась с того света

«Свете Тихий святыя Славы Безсмертнаго Отца Небеснаго, Святаго Блаженнаго, Иисусе Христе, пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй, темже мир Тя славит».

Перевод:

«Тихий свет святой Славы Бессмертного Отца Небесного, Иисусе Христе! Достигнув времени заката, видев свет вечерний, воспеваем Отца и Сына и Святого Духа Бога. Ты, Сын Божий, дающий жизнь, достоин во все времена быть воспеваемым голосами преподобных. Потому мир Тебя прославляет».

«Свете Тихий» музыка митрополит Илларион (Алфеев). Митрополит Илларион (Алфеев) – родился в 1966 году. Иерарх Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий Патриарха Московского и всея Руси, богослов, патролог, церковный историк, композитор и педагог.

Источник

Olga’s блог

Свете Тихий

Запись опубликована · 31 октября, 2013

1 976 просмотров

К истории гимна Свете Тихий.

Время создания гимна Свете тихий и разбор мнений о его создателе с публикацией греческого, славянского и русского текста этого гимна.

1. Время написания гимна Свете тихий и его автор.

Ныне употребляющийся на Вечерне гимн Свете тихий принадлежит к древнейшим церковным песнопениям, и возник не позднее III века. Уже свт. Василий Великий упоминает об этом песнопении, как древнем. Вот слова св. Василия: «Отцам нашим заблагорассудилось не в молчании принимать благодать вечернего света, но при явлении его немедленно благодарить. И не можем сказать, кто виновник сих речений (ρημáτων) светильничнаго благодарения; по крайней мере, народ возглашает [эту] древнюю песнь… хвалим Отца и Сына и Святаго Духа Божия». Последние слова почти буквально совпадают с гимном Свете тихий, где также говорится: поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Кто был автором этого песнопения свт. Василий не знал, и признает, что не может сказать «кто виновник сих речений». В рукописной традиции этот гимн приписывается то свщмч. Афиногену (III в.), еп. Педахтоэ, который пострадал при имп. Диоклетиане, быв сожжен в огне, то свт. Софронию Иерусалимскому (VII в.), или просто надписывается Гимн светильнич (Ύμνος του̃ λυχνικου̃). Разбор мнений о принадлежности гимна Афиногену или Софронию можно найти в чтениях по церковной археологии и литургики А.П. Голубцова. Кратко передадим мысль ученого. Приписывание гимна и Афиногену, и Софронию исторически ни чем не обосновано. Приписывание гимна Афиногену произошло из-за неверно понятых слов Василия Великого, который сразу после рассказа о том, что отцы возносили светильничное благодарение, переходит к повествованию об мученике Афиногене и его песни. Песнь Афиногена, о которой говорит святой отец не есть одно и то же с гимном Свете тихий (к такому же выводу приходил и Филарет (Гумилевский). Песнопевцы. – С. 56.). Приписывание гимна св. Софронию произошло из-за того, что он упоминается в «Лимонарии» аввы Иоанна и Софрония. То, что гимн Свете тихий древнее св. Софрония не подлежит ни каким сомнениям, он читается уже в т.н. Александрийском кодексе (IV в.). Это показывает, что ко времени написания Александрийского кодекса Библии, этот гим был уже довольно известен и распространен. Следовательно, нужно признать, что время его написания должно относить не позднее, чем к III-ему веку. Кто же был его автором, для нас (как уже и для св. Василия) остается неизвестным.

2. Традиция светильничих гимнов.

Сама традиция воспевать песнь при возжжении светильника довольна древняя и уходит своими корнями в дохристианскую эпоху. По свидетельству Варрона, древние греки имели обычай, при возжжении светильника приветствовать его словами свете добрый (φως aγaθόν). Этот обычай перешел и в христианство, только, вместо языческого стихиопоклонения, он переосмысляется в христологической перспективе. Христиане изменили эту условную житейскую, языческую поговорку и вместо φως aγaθόν стали петь Φω̃ς ι̉λaρόν, переходя, таким образом, от языческой традиции благодарения вечернего света (возжжения светильника) к анагогическому воспеванию Света Божественного – Сына Божия. Действительно древние греки, будучи язычниками, благодарили сам огонь, как бы наделяя его неким сверхъестественным свойством, обожествляя его. Он податель света, жизни и т.п. Это отголосок древнего языческого поклонения стихиям, которое со временем и вошло в традицию благодарить огонь, или богов, при возжжении вечером светильника вечером, при наступлении темноты. Христиане, воссылая благодарность Богу Истинному, при наступлении вечернего света (т.е. времени, когда возжигали светильники) воспевали: Φω̃ς ι̉λaρόν κ. τ. λ., возводя таким образом свою мысль от света естественного (светильничного), который освещает ночную тьму, к Свету духовному, Свету Божественному – Сыну Божию, воплотившемуся Логосу – Христу Спасителю. Свету, просветившему нас благодатию божественной, Свету просветившему тьму языческую. Этим и объясняется христологический, по преимуществу, контекст гимна Свете тихий.

3. Богословское содержание гимна Свете тихий.

Важную богословскую ценность этого древнего христианского песнопения заметил уже св. Василий Великий. В 29 гл. своей книге «О Святом Духе», он приводит это народное песнопение, как свидетельство троического славословия. Но сам гимн исполнен конечно же христологическим контекстом. Он посвящен Христу. В нем воспевается наш Спаситель Иисус Христос, святый Свет истинный, Слава Бессмертного святого Отца Небесного. Как Свет Отца, Господь имеет непреходящую славу, немеркнущий свет, но он умалился и, ради нас, пришел на запад солнца, воплотившись от пречистых кровей Приснодевы Богородицы. Став истинным человеком, воплощенный Сын Божий дошел даже до предела жизни и, пострадав, был умерщвлен за нас. Поэтому мы, доживши до захода вещественного солнца и видев вечерний свет, поем Тебе, воспоминая Твои страдания и крестную смерть. Ибо Ты Свет истинный пришел к нам, к своим созданиям. Ты даровал нам жизнь и поэтому, достоин чтобы Тебя воспевали во все времена. Благоговейно воспеваем Тебя Христе, Сыне Божий, даровавший нам новую жизнь в Боге, и примиривший нас с Отцем, хвалит Тебя и весь мир.

Читайте также:  Свет как средообразующий экологический фактор

Каждая строчка этого песнопения глубока и многообразна, наполнена святым благоговением. Глубокий, озаренный Божией благодатью ум, конечно же, найдет в ней большой догматический и богословский смысл. В этих кратких стоках воспевается Таинство Троичной иконимии (домостроительства) нашего спасения. Таинство воплощения Владыки Христа. Здесь четко различаются Ипостаси Отца Небесного, Сына и Святого Духа в единстве Божества. Этот гимн научает нас и еще тому, что христиане должны воссылать благодарения Богу во всякое время, во все времена, всегда воспевать Славу Святой Троицы и неизреченное и бесценное таинство воплощения Божия Сына.

4. Предуведомление к тексту гимна Свете тихий.

Ниже мы публикуем греческий, славянский и современный русский текст гимна Свете тихий. Греческий текст взят из чина Вечерни «Велигого Орология». Славянский текст из чина Вечерни. Русский перевод гимна Свете тихий взят из книги Н. Нахимова. Текст мы снабдили некоторыми примечаниями, отчасти заимствованными у Н. Нахимова, отчасти составленными нами. Русский перевод будет в основном следовать Н. Нахимову, но с некоторыми изменениями и уточнениями, которые будут оговорены в соответствующих примечаниях. Примечания будут иметь филологический характер, затем мы дадим некоторые примечания богословско-догматического характера. Греческий и славянский тексты даны параллельно, а русский перевод дан отдельно ниже.

Источник

Гимн «Свете тихий»

Свете Тихий — одно из неизменяемых молитвословий православной вечерни, одно из древнейших христианских песнопений. Свете тихий выражает благодарность молящихся за возможность лицезреть Христа, невечерний свет и Солнце правды, в то время, когда окружающий мир погружается в ночную тьму.

Свете Тихий является древнейшей песнью и содержит типичную христологию 2—3 вв. По своему содержанию этот гимн соединяет с простотою древнюю христианскую глубину и силу чувства. Он наполнен поэтическими образами, содержит прославление Христа и всей Св. Троицы. Надписание этого гимна в нашем Часослове «творение Софрония, патриарха Иерусалимского» является явной ошибкой. А вот в старообрядческом Часослове надписание уже более правдоподобное — «творение святаго священномученика Афиногена». Предание действительно связывает авторство этой песни с христианским апологетом и мучеником 2 века Афиногеном Афинянином. Делается это на основании слов св. Василия Великого, из послания о Св. Духе. На каком основании в поздних Часословах стоит авторство патр. Софрония, сказать трудно.

Читайте также:  Обработка яиц бриллиантовым светом

Возможно, Софроний, будучи одним из трех самых значительных реформаторов иерусалимского устава, назначил этому песнопению какую-то определенную мелодию для исполнения или определенное место в Богослужении. Другая, менее вероятная причина — это то, что Софроний, много путешествуя со своим учителем блаж. Иоанном Мосхом, мог заимствовать и привезти эту песнь откуда-либо. Но, скорее всего, иерусалимская традиция во времена Софрония уже знала этот гимн.

Отцы наши не хотели принимать в молчании благодать вечернего света, но тотчас, как он наступал, приносили благодарение. Хотя мы не можем положительно сказать, кто был творцом тех хвалений, которые читаем Во время светильничных молитв, впрочем народ повторяет древний голос и никому не представлялось еще, что хулу произносят, когда говорят: хвалим Отца, Сына и Святого Духа Бога. Если бы кто знал и гимн Афиногена, который он, вместо предохранительного врачевства, оставил ученикам, когда сам поспешал уже ко всесожжению, тот узнал бы и мысль мучеников о Духе.

Что касается исполнения, то по нашему современному Уставу Свете Тихий на вседневном богослужении положено читать, причем согласно Типикону (9 гл. и 1 «зри» по конце 7 гл.) читать должен сам предстоятель. На праздничном Богослужении Свете Тихий поется. Как именно поется — в современном уставе не сказано, хотя в одной из богослужебных книг встречается указание на глас 2-й. В действительности же существуют специальные распевы, некоторые из них укоренены в древней традиции, другие представляют какие-либо более поздние монастырские распевы или составлены композиторами. А вот согласно дореформенному Большому Уставу, т. е. Оку Церковному, Свете Тихий в неделю поем на текущий глас.

По той же дореформенной традиции начало песнопения, т. е. слова «Свете Тихий», возглашается диаконом, а далее продолжает хор. По всей видимости, такое исполнение чисто русского происхождения, хотя и имеет свой прообраз в истории. Древние уставы VI—VIII вв. требовали важнейшие песнопения начинать иподиакону, диакону или даже иерею. Отголоски этого мы и сейчас видим, например, в службе св. Пасхи, когда ирмосы запеваются священнослужителями, а затем подхватываются хором. Но традиции такого исполнения песнопения Свете Тихий, как было сказано, скорее всего, русского происхождения, и литургических свидетельств о подобном исполнении в других традициях мы не имеем.

Гимн «Свете тихий» поётся на вечерне византийского обряда во время совершения «входа с кадилом», перед каждением алтаря: на великой вечерне во время пения богородична (на воскресных вечернях — догматика), последней стихиры на «Господи, воззвах», клирики процессией выходят из северной двери алтаря и становятся посреди храма перед отверстыми Царскими вратами; первыми идут свещеносцы с зажжёнными свечами, затем диакон с кадилом (или Евангелием, если чтение последнего полагается в этот день) и предстоятель. Вечерний вход восходит к раннехристианскому обычаю: письменные памятники III века дают описание общих вечерних трапез христиан, которые в том случае, когда за трапезой присутствовал епископ, помимо прочего, сопровождались чином благословения вечернего света — внесением в собрание светильника.

Символически отверзение Царских врат, пение Свете Тихий, Вход имеют мессианское значение. Как уже было сказано, вечерня прообразует собою времена ветхозаветные, тем не менее, откровенно новозаветный, христианский гимн прекрасно вписывается в ее чин. Свете Тихий оказывается в самом центре вечерни, и этим подчеркивает суть Ветхого Завета. Как говорит одно из церковных песнопений — «Авраам Господень день издалече виде, и чаянием того дня живяше».

Текст

Свете тихий Святыя славы, безсмертнаго Отца Небеснаго, Святаго Блаженнаго, Iисусе Христе: пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына, и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй: темже мир тя славит.

Свете Тихий, валаамский распев

Источник